Tüzük

Tüzük

 

DÜNYA HAFIZLARI EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Dünya Hafızları Eğitim ve Yardımlaşma Derneğidir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek Yurt içinde ve Yurt Dışında Şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek çeşitli sebeplerden dolayı gerek Türkiye’de ve Yurtdışı ülkelerinde maddi zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öksüzlere, engellilere, mültecilere ve tüm bireylerin (vatandaşlık gözetmeksizin) temel ihtiyaçlarını, nakdi, gıda, temizlik, kişisel bakım, giyim, konaklama ve ısınma başta olmak üzere bireylerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları fiziki ve sosyal gereksinimler karşılamak, maddi, manevi ve psikolojik destek sağlamak, aşevi açarak yemek dağıtmak, sosyal market kurmak, Türkiye’de ticari faaliyet gösteren gıda market zincirlerinin satış özelliğini kaybetmiş ürünlerini hibe almak suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak, Gıda ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla her türlü gıda bankacılığı yapmak, tüm insanların ihtiyaçlarını ve doğal afet, savaş, salgın hastalık gibi nedenlerle hastalanmış kimselerle, bedensel ve zihinsel engellilere her türlü sağlık imkanını karşılamak, her türlü öğretim yerlerinin açılması, yürütülmesine katkıda bulunmak, Her türlü eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan ortam, bina ve eğitim kurumları veya malzeme ve eğitim materyalleri ile eğitici ve yardımcı personelin temini konusunda her türlü faaliyette ile burs vermek, Sosyal, kültürel, dini ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi için huzurevi, barınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane gibi sosyal amaçlı her türlü bina ve tesisler ile gıda, giyim ve ev eşyası toplama ve dağıtım mağazaları gibi ekonomik yardım amaçlı işletmeler ve gençlik, kültür merkezleri, spor alan ve tesisleri, yurt, dershane, kütüphane, okul gibi eğitim tesisleri kurar, bunları işletir veya ihtiyaç sahiplerine tahsis etmek,

Yurtiçinde veya yurtdışında bulunan okul, yetimhane, yurt, cami, yol, su vs. gibi yeni yerler ve tadilatlarını yapmak ve bu yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

Deprem, sel, Tsunami, yanardağ patlaması gibi her türlü doğal afet esnasında ve sonrasında, Kıtlık, kuraklık, yangın veya salgın hastalık gibi kriz durumlarının varlığında, Savaş, terör, işgal v.b. her türlü olayların öncesinde, esnasında ve sonrasında, Bu durumlardan etkilenen insanlara, ailelere, topluluk veya ülkelere acil yardım kapsamında gereken tüm çalışmaları yapar. Ayrıca bu tür durumlarda arama, kurtarma ekipleri oluşturur ve ihtiyaç olan yer ve durumlarda kullanır.

Sağlık alanında ihtiyacı olan hasta, malul, yaşlı, kimsesiz veya bakıma muhtaç kişilerin ihtiyacını karşılamak için, her türlü tıbbi tesis (klinik, poliklinik, hastane, eczane v.b.) ve malzeme temini, tedariki ile yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunur. Ayrıca gerek bu tesislerde ve gerekse ihtiyaç olan sahalarda gönüllü katılımcı ve üyeleri vasıtasıyla her türlü sağlık yardım çalışmalarını yürütür.

Babası veya annesi ya da her ikisi, savaşta, doğal afette veya başka bir nedenle ölmüş olup bakıma muhtaç olan yurt içinde ve yurtdışındaki yetim çocuklara, sokak çocuklarına ve benzeri durumdaki çocuklara her türlü imkanı sağlamak için ayni ve nakdi yardımda bulunur.

Kültür, tabiat, tarih ve sanat değeri taşıyan eserlerin bakımını, onarımını, restorasyonunu yapar ve toplumun istifadesine sunar. İlgili mevzuat çerçevesinde spor alan ve tesisleri ile yerleşim merkezleri dışında kamp merkezleri v.b. tesisler kurar ve buralarda amacına uygun faaliyetlerde bulunur.

Hak ve özgürlükler noktasında mağdur edilmiş kişilere avukat tutar, kendilerinin ve yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik maddi ve manevi yardımda bulunur. Doğal çevrenin korunması ve daha yaşanılabilir bir dünyanın kurulması için toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapar. Bu amaçla, ilmi araştırmalar, takipler ve gerekirse konferans, sempozyum gibi çalışmalar yapar. Doğal dengenin sürdürülebilmesi amacıyla her türlü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapar. Doğal afetlerin önlenmesi amacıyla erozyonla mücadele, ağaçlandırma v.b. faaliyetlerde bulunur.

Türkiye dışındaki Türk azınlıklarının eğitim, kültürel ve sosyoekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için gerekli çalışmaları yapar. Her ne nedenle olursa olsun acil veya olağanüstü durumlarda her türlü insani yardımı ulaştırır veya aracı olur

Derneğimiz, gerek Türkiye’de ve gerekse diğer ülkelerde, insan onur ve ihtiyacına uygun temel gıda ve beslenme imkânlarından yoksun herkese gerekli yardımları yapar. Yurtiçinde ve yurtdışında muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye katkıda bulunmak için, mevzuata uygun bir şekilde, her türlü kurban toplama, kesme ve dağıtma işini organize etmek.

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanacağı, Derneğin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağının belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmayacağı amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 2. Kurs, seminerleri, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 4. Dernek amacını gerçekleştirmek için insanlara ilim öğretmek ve fakir öğrencilerin her türlü öğrenimlerine katkıda bulunmak ve sosyal amaçlı hizmet için kurulmuş olup, gerekli prosedürleri yerine getirmek kaydı ile Mescit ve özel eğitim kurumları açar, öğrencilere maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için gerekli desteği yapar,

 5. Amacın gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından her türlü, ayni ve nakdi, şartlı ve şartsız bağış kabul etmek,

 7. İlköğretim mezunu çocuklara imam hatip okullarında ve diğer okullarda yardıma muhtaç talebeleri okutur ve yüksek tahsillerini devam ettirir,

 8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, kermes düzenlemek,

 9. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmek için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 10. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konferans, seminer, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,

 13. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 14. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerine kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 17. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 18. Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlara yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 19. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

 20. Dernek amaçlarına gerçekleştirmek amacıyla Kamu, Sivil toplum ve özel sektör kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

 21. İstihdama katılımın artırılması amacıyla belirlediği bölgelerde, istatistik veriler toplamak, bu süreçte gönüllüleri organize eder ve doğrudan belirlediği bölgelerde analiz ve çözüme yönelik çalışmalar başlatır.

 22. Çeşitli sebeplerden dolayı maddi zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, yetimleri, öksüzleri, engellileri, mültecileri ve tüm bireyleri (vatandaşlık gözetmeksizin) tespit etmek.

 23. Uluslararası kalkınma kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan insani yardım ve kalkınmayı amaçlayan proje ve programlar etrafında ulusal mevzuatın gerektirdiği koşulları yerine getirerek ortak uygulama ve işbirliği yapar bu kuruluşlardan bağış ve teknik yardım almak.

 24. Dernek amacı doğrultusunda gıda bankacılığı kapsamı dışında da, gerekli izinler alınmak şartıyla ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını, doğrudan veya başka kuruluşlar aracılığıyla karşılamak için çalışmalar yapar, bu amaçla diğer kişi ve kuruluşlar işbirliği yapabilir, nakdi ve ayni yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir,

 25. Sosyo-Ekonomik açıdan sorunlar yaşayan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yerel varlıklarını ekonomik değere dönüştüremeyen bölgeleri tespit etmek, tespit ettiği bölgelerde sorun analizi yapar ve çözüme yönelik çalışmalar başlatır. Sosyo-ekonomik olarak sorun yaşayan bölgelerde, alternatif yeni ekonomik modeller geliştirir ve uygular.

 26. Derneğin amacı doğrultusunda veya toplumu bilinçlendirmek, yardımlaşma şuurunu arttırmak yahut geleceğe dönük çalışmalara yön vermek amacıyla her türlü bilimsel, istatistiksel verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve araştırılması ile sonuçlarının duyurulması için gerekli çalışmaları münferiden veya başka uygun kurum veya kuruluşlarla müştereken yapar yahut bu tür çalışmalara iştirak eder.

 27. Dernek, amaçlarına uygun konularda Türkiye’de veya yurtdışında bulunan Benzer amaçlı dernek, vakıf ve diğer sivil toplum örgütlerinden her türlü yardım alır ve uygun olanlara yardımda bulunur.

 28. Amacını gerçekleştirmek için kanunların müsaade ettiği ölçüde kamu kurum ve kuruluşlarından görev alanlarına giren konularda yardım alır veya ortak projeler yürütür.

 29. Derneğin amacını gerçekleştirmesi için mevzuatın uygunluğu dahilinde her türlü uluslar arası faaliyette bulunur.

 30. Türkiye’de veya yurtdışında bulunan okul, yetimhane, yurt, cami, yol, su vs. gibi yer yapmak ve bu yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak

 31. Gıda ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla her türlü gıda bankacılığı yapmak.

 32. Gençlik, kültür merkezleri, spor alan ve tesisleri, yurt, dershane, kütüphane, okul gibi eğitim tesisleri kurar ve bunları işletir.

 33. Sosyal, kültürel, dini ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi için huzurevi, barınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane gibi sosyal amaçlı her türlü bina ve tesisler kurmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Dernek, tarafsızlık, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve dürüstlük ilkelerini benimser.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Dernek dayanışmasını ve çalışmalarını kasten ve bilerek bozacak, onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bu­lunmak veya eylemlerde bulunmak, diğer üyeleri bu hareket ve eylemlere katılması için zorlamak, yönlendirmek veya teşvik etmek,

7-Demeğin adını kötüye kullanmak, Demek faaliyetleri ile Ana Tüzük hükümleri ile "Dernek organlarının karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,

8-Dernek organlarındaki görevlileri, kurulları ve komitelerdeki üyeleri küçük düşürücü harekette ve kötü zan altında bırakacak, mesnetsiz söz ve davranışlarda bulunanların

9-Her ne surette olursa olsun derneğin kendisine tevdi ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek veya saklamak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının bir fazlası hazır bulunması ile toplanılır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınılır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14-Dernek üye aidatlarını belirlemek ve artırmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat miktarları belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

 

DEVAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN!