4 Büyük Kitap ve Peygamberleri: Hangi Kitap Hangi Peygamber'e İndi?

Dünya üzerinde geçmişten bu ya pek çok din ortaya çıkmıştır. Sayısız peygamberler gelmiş ve insanlara dini öğretmeyi amaç edinmişlerdir. Dini yakından tanımamızı sağlayan ve inandığımız dine uygun yaşamamızı öğütleyen 4 kutsal kitap vardır. Hepimizin bildiği üzere, her peygambere kitap indirilmemiş, sadece 4 peygambere kutsal kitaplar bahşedilmiştir. Gelin 4 kutsal kitap ve peygamberleri yakından tanıyalım. 

Tevrat

Tevrat, kanun ve öğreti anlamına gelen kutsal kitaptır. Hz. Musa’ya indirilen Tevrat, insanoğluna indirilmiş ilk kutsal kitap olma özelliğini taşımaktadır. Dinin gereklerini yerine getirmek ve insanları din ile tanıştırmak için kutsal kitaplar inmiştir. Tevrat, İsrailoğullarına yaratıcının varlığını göstermek ve dini tanıtmak amacıyla gönderilmiştir. Tevrat kitabında İsrailoğulları’nın uyması gereken kanunlar belirtilmiştir. 30 ve 31. bablarda İsrailoğullarına tavsiyeler yer almaktadır. 

Tevrat’ın sözleri İbranice olarak bir tomarın üzerine yazılarak cemaate okunur. Yahudi inanışına sahip kişilerde gelenek haline gelen bu durum toplumsal yaşamı oluşturan temellerden biridir. 

Tevrat Hangi Peygambere İnmiştir?

Tevrat, Hz Musa peygambere inen kutsal kitaptır. Hz. Musa peygambere inen bu kutsal kitap levhalar halinde inmiştir. Bazı kaynaklarda kitabın tek seferde indirildiği yazarken bazı kaynaklarda farklı zaman dilimlerinde parça olarak indirildiği yer almaktadır. 

Tevrat Hangi Kavme İnmiştir?

Tevrat, İsrailoğulları, yani Yahudilere indirilmiş bir kitaptır. tevrat içerisinde yahudilerden, yaşayış biçimlerinden, yahudilerin yapması gerekenlerden bahsedilmektedir. Allah’ın varlığını bilmeleri ve Allah’ın emirlerine uymaları için indirilen Tevrat ne yazık ki tahrif edilmiştir.  

Tevrat Ne Zaman İnmiştir?

Hz. Musa peygambere indirilen Tevrat’ın tarihi M.Ö. 13.yüzyıla dayanmaktadır. Musa peygamber, bu tarihlerde yaşadığından bu dönem içerisinde indirildiği düşünülmektedir. 

Zebur

Zebur, indirilen ikinci kutsal kitaptır. Diğer adı Mezmurlar olan kitap, melodik okunan söz anlamına gelmektedir. İbranice olarak yazılmıştır. Doğru yoldan uzaklaşan, ahlaki değerleri hiçe sayan, kötülükleri ve günahları çok olan Yahudi kavmine gönderilmiştir. Zebur, burada yaşanan kötülükleri ortadan kaldırmak ve insanları Allah’ın yoluna davet etmek amacıyla indirilmiştir.

Zebur’un orijinal hali Tevrat gibi günümüze kadar ulaşamamış, insanlar tarafından değiştirilmiştir. 

Zebur pek çok dile çevirisi yapılmış kutsal bir kitaptır. Kitabın içerisinde yer alan bilgi ve konular, pek çok sanatkarın ilham kaynağı olmuştur. O dönemde yaşayan pek çok sanatçının eserlerinde Zebur’dan parçalar bulunmaktadır.

Zebur Hangi Peygambere İnmiştir?

Zebur, HZ. Davut peygambere inen kutsal kitaptır. Hz. Davut, kitabın kendisine indirildiği dönemlerde İsrailoğullarına hükümdarlık yapmaktaydı. 

Zebur Hangi Kavme İnmiştir?

Tevrat kitabı gibi Zebur’da yahudilere inen kutsal bir kitaptır. Yahudiler, Tevrat kitabından sonra kendilerine başka bir kitabın gelmeyeceğini düşünmekteydiler. Hz. Davut’a gönderilen Zebur ile yahudilere ikinci bir kitap inmiştir. 

Zebur Ne Zaman İnmiştir?

Hz. Davut peygambere indirilen Zebur’un tarihinin MÖ 1000 ila 900’lü yıllarda olduğu düşünülmektedir.  

İncil

İncil, indirilen 3. kutsal kitap olma özelliğine sahiptir. Hz. İsa peygambere inmiştir. Hristiyanların kutsal kitabıdır. Bilinen en eski İncil M.S. 50. yıllarda yazılmıştır. Hz. İsa’nın doğum tarihi milat olarak kabul edilmektedir. Bu bilgilere göre ilk incilin o dönemlerde yazılmış olma ihtimali oldukça yüksektir.

İncil, 4 ayrı kitaptan oluşmaktadır. Bunlar, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bu İncilleri yazan kişilerin Hz. İsa’nın havarileri olduğu düşünülmektedir. İncil de diğer kutsal kitaplar gibi tahrif edilmiştir. Barnaba tarafından yazıldığı düşünülen bir İncil daha vardır. Bu İncil’i diğerlerinden ayıran şey ise Tevhit ilkesini kabul etmesidir. Barnaba İncilinin bir nüshası Paris’te diğer nüshası da Vatikan papalık kütüphanesinde yer almaktadır.

Hristiyanlar, Tevrat, Zebur ve İncil'in toplanıp bir araya getirildiği kitaplara ‘Bible’ ismini vermiştir.     

İncil Hangi Peygambere İnmiştir?

İncil Hz. İsa peygambere inen kutsal kitaptır. Kuran-ı Kerim indirildikten ve Hristiyanların kitabı değiştirmesinden sonra hükmü kalmadığına inanılmaktadır.

İncil Hangi Kavme İnmiştir?

İlahi dinler arasında en fazla kişinin inandığı din Hristiyanlıktır. İncil Hristiyanlara gönderilen bir kitaptır. Fakat ilk indirilen İncil zaman içerisinde bozulmuş ve insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bu nedenle Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen İncil, dinimize göre kabul görmemektedir.

İncil Ne Zaman İnmiştir?

İncil Hz. İsa peygambere gönderilen bir kitap olduğundan tarihi M.S. 50. yıllara dayanmaktadır. Hz. İsa’nın doğumu milat kabul edilmiştir. İncil’in M.S inmesinin nedeni budur. 

Kur’an-ı Kerim

Kuran-ı Kerim müslümanların kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir. Peygamberlere indirilen 4. ve son kitaptır. Orijinal hali değiştirilmeden veya tahrif olmadan günümüze kadar ulaşan tek kitap olma özelliği vardır. Kuran-ı Kerim, parça parça olarak indirilmiştir. Hz. Ebubekir tarafından kitap haline getirilmiş, Hz. Osman zamanında da çoğaltılarak günümüze kadar ulaşmıştır. 

Kelime anlamı okumak, toplamak ve bir araya getirmektir. Kuran, müslümanların yapmaları gereken davranışları, ahlak kurallarını, ibadet kurallarını ve Allah-ü Teala’nın öğütlerini bildirmektedir. Ayrıca Kuran-ı Kerim içerisinde evren ve yaradılış hakkında pek çok bilgi bulunmaktadır. 

Kuran-ı Kerim, 23 yıl içerisinde inmiştir. toplam 114 sure ve 6666 ayettir. her 20 sayfasına cüz adı verilir. toplamda 30 cüzden oluşur. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi ise Nas suresidir. 

Kur’an-ı Kerim Hangi Peygambere İnmiştir?

Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Hz. Muhammed, son peygamberdir. Hz. Muhammed'den sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir. İndirilen son kutsal kitap da Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.  

Kur’an-ı Kerim Hangi Kavme İnmiştir?

Kuran-ı Kerim evrensel bir kitaptır. müslümanların kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim dünyadaki herkese Müslümanlığı yaymak ve İslam dinini öğretmek amacıyla indirilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim Ne Zaman İnmiştir?

Kuran-ı Kerim’in indiriliş zamanı M.S. 610 yılından başlayıp peygamber efendimizin ölüm yılına (632) kadar devam etmiştir.